Biogaz Zeneris Sp. Z o.o


 

Dane Spółki:

Siedziba:             ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań
KRS:                    0000294648
Kapitał zakładowy:         4 300 000,00 zł
Udział BBI Zeneris NFI S.A.:     100%

Cele strategiczne Spółki to:

 • Uzyskanie pozycji wiarygodnego partnera w obszarze projektowania i budowy instalacji biogazowych;
 • Osiągnięcie minimum 10% udziału w rynku konstrukcji biogazowych w Polsce;
 • Stworzenie portfela własnych biogazowni w najlepszych lokalizacjach.


Inwestycja - Elektrociepłownia biogazowa o mocy 0,5 MW


Celem projektu jest szerokie wdrożenie nowej technologii biogazowej, pozwalającej produkować energię elektryczną i cieplną ze źródeł odnawialnych na polskim rynku, przy wykorzystaniu polskiej myśli technicznej i w oparciu o surowce dostępne w Polsce. Plan ten, obliczony na wiele lat, rozpoczyna się od budowy przez BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. instalacji pilotowej o mocy elektrycznej 526 kW.
Koncepcja projektu opiera się na następujących założeniach:

 • Biochemiczny proces fermentacji metanowej jest szeroko znany na świecie i coraz częściej wykorzystywany, wraz ze wzrostem świadomości na temat korzyści, jakie daje w porównaniu z innymi metodami utylizacji odpadów i produkcji energii elektrycznej.
 • Technologia ta nieustannie się rozwija, ewoluując od nisko wydajnych procesów pomocniczych w instalacjach oczyszczających ścieki komunalne, poprzez instalacje utylizujące gnojowicę jako odpad rolniczy, aż do współczesnych koncepcji budowania biogazowni scentralizowanych przerabiających różnorodne odpady w celu uzyskania optymalnego procesu biochemicznego oraz nastawienia na produkcję maksymalnej ilości energii elektrycznej. Trend ten z powodzeniem wpisał się w ogólnoświatowy trend pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
 • Zalety technologii biogazowej jako technologii OZE są niezaprzeczalne:

          - efekt energetyczny (stosunek energii uzyskanej do energii włożonej) jest wyraźnie pozytywny (dwu-trzykrotnie    lepszy niż dla biopaliw),
            - pierwotne substraty - nośniki energii są tańsze niż sucha biomasa (jedyna technologa OZE przetwarzająca płynne substraty),
            - niektóre nośniki energii stanowią dodatkową pozycję po stronie przychodów (bezproblemowe przetwarzanie obciążonych odpadów),
            - pobudza lokalną gospodarkę,
            - biogaz zaczyna być stosowany po oczyszczeniu jako biopaliwo, więc tworzy się nowy rynek (przykład Szwecji).

 • Biorąc pod uwagę doświadczenia zachodnie oraz ogólnie panującą opinię, technologia biogazowa jest jeszcze stosunkowo kosztowna w stosunku do innych technologii produkujących odnawialną energię elektryczną. Teza ta jest częściowo prawdziwa, ponieważ w stosunku do potencjału rynku ta technologia znajduje się dopiero na początku krzywej uczenia. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę niektóre dodatkowe korzyści finansowe płynące z eksploatacji biogazowni w przeliczeniu na MWh wyprodukowanej energii elektrycznej, a nie na moc zainstalowaną, technologia ta będzie w wielu przypadkach tańsza od technologii wykorzystującej w tym celu energię wiatru.
 • Optymalizując technologię biogazową pod kątem polskiego rynku, można uzyskać niższy o 20%-30% koszt technologii, a także korzyści związane z wykorzystaniem określonych surowców (substratów). Dla przykładu, koncepcja biogazowni NaWaRo (Nachwachsende Rohstoffe - w wolnym tłumaczeniu „surowce z poplonów"), wdrożona w ciągu ostatnich 2 lat z olbrzymim powodzeniem w Niemczech, na dzień dzisiejszy nie sprawdzi się na polskim rynku ze względu na inną formułę ustalania ceny na energię odnawialną. W Polsce można natomiast wykorzystać z lepszym efektem energetycznym i finansowym odpady, które na zachodzie są spalane z dużym nakładem energii i kosztów.
 • Z punktu widzenia BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. jako spółki funkcjonującej w grupie kapitałowej z czysto polskim kapitałem nie bez znaczenia jest fakt, że w odróżnieniu od np. technologii wiatrowej, produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowniach biogazowych nie musi wymagać importowania kosztownych technologii zachodnich. Import takich technologii jest niemal równoznaczny z importem odnawialnej - a więc na razie droższej - energii elektrycznej.

 

Technologia:


Energia elektryczna i ciepło produkowane są z biogazu, który powstaje w procesie kontrolowanej fermentacji metanowej z odpadowej biomasy. W przedmiotowej instalacji przerabiane będą następujące substraty:

 • płynny odpad z gorzelni,
 • inne dostępne płynne odpady organiczne
 • odpady zielone (kiszonki z traw, kiszonki z kukurydzy),
 • odpady białkowo-tłuszczowe, których nie można wykorzystać w procesie produkcji żywności czy paszy dla zwierząt.

 

Lokalizacja projektu:


Biogazownia zlokalizowana jest w miejscowości Skrzatusz, gmina Szydłowo, powiat pilski, województwo wielkopolskie, w bezpośrednim sąsiedztwie gorzelni produkującej spirytus. Bezpośrednie otoczenie lokalizacji to pola i nieużytki rolne, najbliższe siedziby ludzkie są położone w odległości 250 m, a zwarta zabudowa wiejska w odległości ok. 800 m.

Stan zaawansowania projektu:
Instalacja w Skrzatuszu pracowała w listopadzie i grudniu 2011 r. z optymalną wydajnością, przy czym w grudniu osiągnęła 110% założonej w biznesplanie mocy (100% technicznie dostępnej mocy nominalnej przez cały miesiąc).

Moce przerobowe i produkcyjne instalacji:
Instalacja pilotażowa w Skrzatuszu przetwarzać będzie rocznie około 24 000 ton substratów. Uzyskany biogaz pozwoli na wyprodukowanie około 4 000 MWh energii elektrycznej rocznie.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Wartość wsparcia wynosi 5,2 mln złotych.

 

więcej nt. spółki i projektu na www.biogaz.com.pl