Biogas plant Krypno

Biogas plant Krypno / woj. podlaskie / 0,99MW