Informacje finansowe
Wyszczególnienie 01.01.2016 - 31.12.2016 01.01.2017 - 31.12.2017 01.01.2018 - 31.12.2018
PLN EUR PLN EUR PLN EUR
Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 162 608 37 162 174 210 41 042 137 209 32 157
Koszt wł. sprzedaży 152 546 34 862 164 515 38 758 128 682 30 158
Zysk (strata) na dział. operacyjnej 6 992 1 598 7 085 1 669 5 143 1 205
Zysk (strata) brutto 6 228 1 423 5 796 1 365 3 813 894
Zysk (strata) netto 6 253 1 429 4 520 1 065 1 279 300
Liczba udziałów/akcji w tys. sztuk 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,14 0,03 0,10 0,02 0,03 0,01
Bilans
Aktywa trwałe 19 552 4 420 13 802 3 309 14 626 3 401
Aktywa obrotowe 107 751 24 356 92 193 22 104 87 400 20 326
Kapitał własny 45 100 10 194 29 779 7 140 27 438 6 381
Zobowiązania długoterminowe 5 797 1 310 6 864 1 646 10 469 2 435
Zobowiązania krótkoterminowe 76 406 17 271 69 352 16 628 64 119 14 911
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,98 0,22 0,65 0,15 0,60 0,14