Wskaźniki finansowe

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE
Wyszczególnienie j.m. 2018 2019 2020
Rentowność sprzedaży usług, tow. i mat. (1)
%  6,2 %  5,2 % 4,9 % 
Rentowność kapitałów własnych (ROE) (2)
%  4,5 %  0,5 %  16,2 %
Szybkość obrotu należnosci z tyt. dostaw i usług (3)   
dni  155  123  97
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (4)
%  73,1 %  78,5 %  74,6 %
Wskaźnik płynności I (5)
   1,4  1,3  1,4

(1) (wynik na sprzedaży / przychody ze sprzedaży) * 100
(2) (wynik netto / przeciętny stan kapitałów własnych) * 100 
(3) (przeciętny stan należności z tyt. dostaw, robót i usług*365) / przychody ze sprzedaży 
(4) (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) * 100  
(5) (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe)