Raporty bieżące

23.11.2018
Raport bieżący 23/2018

Zawarcie aneksów do umów kredytu.

22.11.2018
Raport bieżący 22/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej

15.11.2018
Raport bieżący 21/2018

Umowa ramowa o współpracy z Polską Grupą Biogazową S.A.

24.09.2018
Raport bieżący 20/2018

Zawarcie aneksu do umowy kredytu

21.09.2018
Raport bieżący 19/2018

Uzupełnienie "Sprawozdania Zarządu z działalności za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2017 roku."

30.08.2018
Raport bieżący 18/2018

Przydział obligacji serii BW

29.08.2018
Raport bieżący 17/2018

Rejestracja zmian w Statucie Spółki w KRS

25.07.2018
Raport bieżący 16/2018

Zawarcie aneksów do umów kredytu

21.06.2018
Raport bieżący 15/2018

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 20 czerwca 2018 roku uchwały o wypłacie dywidendy.

21.06.2018
Raport bieżący 13/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r

06.06.2018
Raport bieżący 11/2018/K

Korekta raportu bieżącego nr 11/2018 - Oddalenie wsniosku o upadłość - uzupełnienie.

30.05.2018
Raport bieżący 11/2018

Oddalenie wniosku o upadłość

24.05.2018
Raport bieżący 10/2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

24.05.2018
Raport bieżący 9/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie

26.04.2018
Raport bieżący 8/2018

Wniosek wierzyciela do Sądu Rejonowego w Warszawie

24.04.2018
Raport bieżący 7/2018

Pismo biegłego rewidenta uzupełniające przekazane dotychczas informacje nt. rozwiązania umowy o badanie sprawozdań finansowych

19.04.2018
Raport bieżący 6/2018

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdań finansowych

18.04.2018
Raport bieżący 5/2018

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

03.04.2018
Raport bieżący 4/2018

Korekta Rocznego Raportu za 2017 rok

29.03.2018
Raport bieżący 3/2018

Pismo od mBank S.A.

31.01.2018
Raport bieżący 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

04.01.2018
Raport bieżący 1/2018

Nabycie akcji własnych.